Hospice bij Sint Liobaklooster?

Post date: 17-Nov-2015 22:31:05

Zorgprofessionals positief over samenwerking Liobaklooster en Hospice Alkmaar

Uit de in juni gehouden enquête onder zorgprofessionals in de regio komt een positief beeld naar voren wat betreft de oprichting van een nieuwe voorziening voor 'aan hospice gerelateerde zorg'.

81 geënquêteerden, voornamelijk huisartsen en (wijk)verpleegkundigen geven aan dat zij de gedefinieerde drie doelgroepen in hun praktijk veelvuldig tegenkomen. Echtparen die niet samen kunnen blijven worden door 87,7% herkend, zorgvragers met een klein of ontbrekend netwerk door 96,3% en zorgvragers die op adem willen komen worden door 72,8% herkend. De meeste geënquêteerden geven aan dat dit bij echtparen en bij zorgvragers die op adem willen komen 1-3 keer per jaar voorkomt. Bij de zorgvragers met een klein of ontbrekend netwerk ligt dat anders en geeft 54% aan dat dit 4-6 keer per jaar of vaker dan 6 keer per jaar voorkomt. Op de vraag of er voldoende opties voor de doelgroepen zijn om aan de vraag te voldoen zeggen in alle gevallen meer dan 60% van de geënquêteerden dat deze opties er niet (voldoende) zijn.

Tegelijkertijd met de enquête zijn er ook een aantal interviews gehouden met sleutelfiguren in de zorg voor oncologie patiënten. Onder andere de coördinator van het Praethuys, Nel Kleverlaan en het hoofd van de afdeling dagbehandeling oncologie van het MCA, Saskia de Bie. Ook zij verwachten dat het initiatief in een behoefte voorziet. Beiden geven het advies om de beperking, 'mensen die nog 1 jaar te leven hebben' los te laten en de doelgroep te verbreden.

De conclusie luidt dat de drie gedefinieerde doelgroepen door de geënquêteerden herkend worden in de praktijk en er geen goede zorgoplossing voor deze groepen bestaat. Mantelzorg is voor deze doelgroepen meestal niet voldoende (aanwezig). Het overgrote deel van de geënquêteerden juicht het initiatief van het Lioba Klooster en Hospice Alkmaar dan ook zeker toe.

De initiatiefgroep heeft dan ook besloten om verdere stappen te gaan zetten. De doelgroep(en) waar Hospice Alkmaar en het Lioba Klooster het vervolgonderzoek op zullen richten is de respijtzorg voor mensen met een klein of ontbrekend netwerk en de zorg gericht op het op adem komen. Voor beide doelgroepen geldt dat het gaat om mensen in de palliatieve fase, wat dus een langere periode kan inhouden dan 1 jaar voor het overlijden.